INFORMACJA DLA KONTRAHENTÓW

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATB TRUCK S.A. z siedzibą w ŚREMIE, UL. GOSTYŃSKA 51,

2. Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych jest Katarzyna Ulman, adres email kontaktowy: rodo@atbtruck.com.pl

3. Podstawowym celem przetwarzania danych jest realizacja działalności gospodarczej administratora, w szczególności konieczność realizacji zawartej umowy (zamówienia), a także wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych, a zatem podstawą prawną są przepisy art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO. Dodatkowo celem przetwarzania w formie przechowywania danych jest udokumentowanie procesów produkcyjnych i transakcyjnych oraz ewentualnych reklamacji, co stanowi dopuszczalny prawnie uzasadniony interes administratora, a podstawą przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Część Państwa danych (w zakresie danych rejestrowych) mogliśmy pozyskać z ogólnie dostępnych źródeł np. KRS, CEIDG.

5. Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji transakcji i niepodanie ich skutkuje brakiem możliwości obsługi przez administratora.

6. Odbiorcami Państwa danych będą: urząd skarbowy, firmy spedycyjne i kurierskie, dostawcy towarów, zewnętrzne biuro rachunkowe, operator serwera pocztowego, firmy informatyczne obsługujące administratora, kancelaria prawna.

7. Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami, lecz nie krócej niż 5 lat od zakończenia transakcji.

8. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania tych danych, ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poniżej zawarto dodatkowe informacje dla poszczególnych kategorii osób fizycznych: