KLAUZULA INFORMACYJNA - PRACOWNICY I ZLECENIOBIORCY

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATB TRUCK S.A. z siedzibą w ŚREMIE, UL. GOSTYŃSKA 51,

2. Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych jest Katarzyna Ulman, adres email kontaktowy: rodo@atbtruck.com.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy lub cywilnoprawnego, wynikających z przepisów podatkowych, księgowych, dotyczących ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także innych przepisów mających zastosowanie do zawartej umowy, a zatem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) i c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność zawarcia i/lub realizacji umowy i związanych z nią obowiązków administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z zawartą umową, a w szczególności ze stosunkiem pracy (akta osobowe), ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Odbiorcami państwa danych osobowych mogą być: zewnętrzna firma kadrowo-płacowa oraz zewnętrzna firma biuro rachunkowe, zewnętrzna firma BHP, operator serwera pocztowego, ZUS, ubezpieczyciel, firmy szkoleniowe, firma ochroniarska, urząd skarbowy, firmy informatyczne obsługujące administratora, kancelaria prawna.

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Poniżej zawarto dodatkowe informacje dla poszczególnych kategorii osób fizycznych: