KLAUZULA INFORMACYJNA - OUTSOURCING

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ATB TRUCK S.A. z siedzibą w ŚREMIE, UL. GOSTYŃSKA 51,

2. Koordynatorem ds. ochrony danych osobowych jest Katarzyna Ulman, adres email kontaktowy: rodo@atbtruck.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na konieczności ochrony przed ewentualnymi roszczeniami i sankcjami poprzez weryfikacje uprawnień i kwalifikacji oraz braku przeciwwskazań medycznych do wykonywania przez Państwa obowiązków w przedsiębiorstwie administratora, a także weryfikację legalności pobytu na terenie kraju. Zatem przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Natomiast przetwarzanie danych w formie zaświadczenia lekarskiego odbywa się na podstawie Państwa pisemnej zgody, a więc zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

4. Państwa dane osobowe zostały częściowo pozyskane z firmy, z którą podpisali Państwo umowę.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług i przez 3 lata od ich zakończenia.

6. Odbiorcami państwa danych osobowych może być zewnętrzna firma BHP, operator serwera pocztowego.

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz jest dobrowolne; lecz nieprzekazanie ich spowoduje niemożność realizacji usług przez Państwa.

8. Udzieloną zgodę na przetwarzanie zaświadczenia lekarskiego mogą Państwo cofnąć w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Poniżej zawarto dodatkowe informacje dla poszczególnych kategorii osób fizycznych: